10% extra kassa korting

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hardhout Discount Online B.V.

WhatsApp ons als je vragen hebt over de voorwaarden.

 WhatsApp   

Lees ook de garantievoorwaarden voordat je je bestelling plaatst. Het is belangrijk om te weten wat je wel en niet mag doen met onze producten. Zo heb je langer plezier van je zelfgemaakte project. We geven alleen garantie als je aan alle garantievoorwaarden hebt voldaan. Monteer je onze producten niet volgens de gestelde voorwaarden dan vervalt de garantie per direct. 

Wij omschrijven hoe de koopovereenkomst tot stand komt en hoe deze te ontbinden. Tevens vind je alle informatie over vlonderplanken, boomstamtafels en andere producten van ons. Lees ook de garantie voorwaarden goed zodat je weet wat je wel of niet van ons kan verwachten. Als je bij ons koopt dan is er een verplicht veld in de winkelwagen (waarop je actief moet klikken) waarbij je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de garantie voorwaarden.

 • Heb je aanvullende vragen?
 • Ons adviesteam, Joost, Marco,Tom en Manon, staan voor voor je klaar!
  Direct emailen: info@hardhoutdiscount.nl

  Bel ons kantoor in Hengelo: 074-7440163

  WhatsApp ons voor snelle vraag & antwoord.

  WhatsApp

  Inhoudsopgave:

  Artikel   1 - Definities

  Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

  Artikel   3 - Toepasselijkheid

  Artikel   4 - Het aanbod

  Artikel   5 - De overeenkomst

  Artikel   6 - Herroepingsrecht

  Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

  Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  Artikel   9 - De prijs

  Artikel 10 - Conformiteit en garantie

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Artikel 13 - Betaling

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  Artikel 15 - Geschillen

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
  8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Fima naam: Hardhout Discount Online BV 

  • Kantoor adres: Binnenhavenstraat 107 
  • 7553 GH Hengelo
  • KVK: 64347036
  • BTW NL8556.26.124.B.01
  • Directeur: MS Brand
  • Email: info@hardhoutdiscount.nl
  • Website: www.hardhoutdiscount.nl
  • Telefoonnummer 074-7440163`

  Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  5. Bij de keuze voor de betaalwijze "AfterPay - veilig achteraf betalen" zijn de Algemene Voorwaarden van AfterPay eveneens van toepassing. Deze kunt u vinden via de website van AfterPay. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met de voorwaarden van AfterPay.
  6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van verzending;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
   • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
   • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
   • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
   • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan, alleen op afspraak.
  7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, vooruit kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De kosten voor retourzenden zijn altijd voor de koper.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. de consument dient bij aflevering van de bestelde goederen aanwezig te zijn, om voor ontvangst te tekenen. wij geven u per mail aan wanneer wij komen leveren, ook zal de vervoerder u op de dag zelf ellen voor de geschatte levertijd. Als u niet op de gestelde tijd aanwezig bent worden de goederen NIET afgeleverd. En ben u opnieuw vrachtkosten verschuldigd. U krijgt dan een nieuwe leverdatum aangerijkt.

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. De consument dient de goederen niet beschadigd, onbewerkt, ongezaagd retour te sturen, Hardhout discount online bv behoud zicht het recht voor om producten die zijn bewerkt, gezaagd, geboord getordeerd of andere kenmerken heeft waardoor de waarde wordt aangetast in mindering te brengen op de retour betaling. Tevens zullen er altijd handeling kosten in rekening worden gebracht.

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  6. die snel kunnen bederven of verouderen;
  7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  8. voor losse kranten en tijdschriften;
  9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  14. betreffende weddenschappen en loterijen.

  Artikel 9 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

  • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  • De garantie geldt niet indien:
    • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
    • De geleverde producten aan weersinvloeden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

   - Bij het opslaan van hout dient je rekening te houden met het volgende; Geen verwarmde ruimte, op vaste ondergrond (geen gras of zandgrond). Geen directe zon of weersinvloeden. Hout stevig samen te binden met een spanband, en afdekken met plastic. Het beste is hout zo snel mogelijk na de levering te verwerken. Hoe langer je wacht met de verwerking, hoe groter de kans om krommingen in het hout. Altijd het hout wat je nog niet hebt verwerkt, overdekt en samengebonden, op een droge plek opslaan. Ook tijdens de montage, niet gemonteerd hout nooit in de zon of regen leggen. Maximaal 2 weken na de levering, dien je het geleverd hout verwerkt te hebben. Sla je het hout langer op dan deze termijn van vervalt de garantie.

   Wij adviseren altijd iets meer te bestellen dan de benodigde aantal, om te voorkomen niet voldoende planken te hebben. Bijvoorbeeld een zaagfout, of een natuurlijke afwijking in de plank die je niet mooi vind. In een natuurproduct kan altijd een optisch defect voor komen. Hout leeft, en geen enkele plank is het zelfde, dat is juist ook de charme van alle hout producten. Soms kan er een niet gemonteerde plank door invloeden van zon en water iets krom zijn, niet iedereen is even handig om deze dan nog recht te monteren. Doorgaans is er vaak ook iets zaagverlies.

   Ook tijdens de montage, niet gemonteerd hout nooit in de zon leggen. Ipe hout is zeer stabiel, duurzaam en sterk. Het hout wat je nog niet hebt verwerkt, altijd overdekt en samengebonden, op een droge plek opslaan. Hout zal door weersinvloeden vervormen als het niet is verwerkt/ingeklemt met clips of schroeven. Al onze hardhouten producten hebben een lange levensduur. Ipe hout heeft volgens de literatuur een levensduur van minimaal 20 jaar of langer.

   Wij verwijzen altijd ook naar onze montage handleidingen om de garantie te behouden. De juiste verwerking van tuinhout voorkomt vroegtijdige problemen. Bij niet de juiste montage van al onze producten vervalt de garantie. Tevens vervalt de garantie als bijvoorbeeld een vlonder niet is gemonteerd op onderliggers bij ons gekocht. Dit soort combinaties in producten is altijd de basis om garantie te kunnen verlenen, geen combinatie levering betekend geen garantie. Douglas hout of ander zacht hout is nimmer geschikt als onderligger onder een hardhouten vlonder. Alleen hardhouten onderliggers zijn onder een hardhouten vlonder is geschikt te gebruiken. Hardhout heeft een dichte structuur waardoor de schroef goed vast zit in de onderligger. Bij het gebruik van ander materiaal zal het hout niet de stabiliteit en weerstand kunnen bieden om de schroef op zijn plek te houden. Waardoor de vlonderplanken zullen gaan werken en torderen. Andere materialen als aluminium of anderzijds onderliggers raden wij ook af te gebruiken. Geen garantie wordt geaccepteerd op geleverde vlonderplanken als er andere onderliggers dan hardhout onder een hardhouten vlonder zijn toegepast.

   - Garantie op al onze hout producten is de wettelijke garantie. En alleen als aan alle voorwaarden als in deze overeenkomst en volgens de garantie voorwaarden is voldaan, anders is er geen aanspraak op garantie.

   - De garantie vervalt per direct als onze producten worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn. Voorbeeld: Een terras plank gebruiken als schutting plank.
   Voorbeeld: Tuinhout niet buiten maar juist binnen toepassen.

   - Geen garantie bij vergrijzing en slijtage of scheurvorming.
   Voorbeeld: terrasplanken die vergrijzen door blootstelling aan UV-straling, of natuurlijke scheurvorming van hout vallen buiten de garantie. Vergrijzing is het natuurlijk verbranden van het oppervlakte van het hout. Daardoor veranderd de oppervlakte en kunnen er scheuren ontstaan. Ter vergelijking met je huid die verbrand door langdurige bloodstelling aan de zon. Je huid bescherm je met zonnebrand, hout bescherm je door veelvuldig te oliën. 

   - Onze artikelen zijn bestemd voor particulier gebruik en niet voor zakelijke toepassingen, daarom alleen garantie bij particulier gebruik.

   - Om de garantie te behouden, altijd de constructie (zoals een schutting, vlonder of overkapping) kompleet te maken van alle materialen die door Hardhout Discount worden aangeboden. Bij een vlonder, overkapping of schutting, zijn er meerdere onderdelen/materialen, die benodigd zijn om dit te bouwen. De garantie vervalt, als andere type materialen worden toepast en er een combinatie van materialen worden toepast die niet zijn geleverd door Hardhout Discount. De wetterlijke garantie termijn van 1 jaar vervald per direct, als er niet is voldaan aan onze montage en garantievoorwaarden.

   Voorbeeld: Vlonder planken aangeschaft bij Hardhout Discount en elders de onder constructie (onderliggers) om de vlonderplanken aan vast te monteren.
   Voorbeeld: Niet gebruik maken van de clips en schroeven die wij met de zending mee geleverd hebben.
   Voorbeeld: De vlonder of schutting wordt niet volgens de opbouw voorschriften gemonteerd. 

   Bij bovenstaande voorbeelden, de vervalt de garantie.
   Wij geven alleen garantie geven op complete totaal (eind) producten, niet op aanschaf van losse onderdelen.

   - Bij de verwerking van tuinhoutproducten (zoals een tuinhuisje, terras, schutting, oeverversteviging of veranda) dient de grond vaak als basis. Plaatselijk voorkomende zachte klei, zandlagen, bodemverhogingen en/of oxiderende veenlagen en dergelijke kunnen na verloop van tijd de het hout en de constructie aantasten of laten verzakken. Grondsamenstelling en daarbij de aantasting en aantasting van hout is daarom wisselend. Iedere aansprakelijkheid of garantie is uitgesloten. 

   - Schade als gevolg van verzakking van een zelf gemaakte constructie valt buiten de garantie. Oxidatie van bevestigingsmaterialen, evenals storm- en waterschade zijn uitgesloten van garantie. Wij beschrijven hoe een product te monteren. Als er afwijkend wordt monteert dan dan dat wij voorschrijven vervalt de garantie. 

   Voorbeeld: Het plaatsen van de palen of de onderliggers verder uit elkaar dan wij voorschrijven.
   Voorbeeld: Planken gemonteert met een zwevende overstek. Het uiteinde van een plank dient op een balk/paal uit te komen. De planken mogen niet uitsteken.
   Voorbeeld: Altijd de schroef volledig door de uitsparing van de clip strak in het hout te draaien, zodat de onderzijde van de clip vastgeklemd wordt op het hout waar op geschroefd is. Als de schroef niet volledig is aangedraait dan zit de montage clip niet stevig vast en is het hout niet goed ingeklemd. Daardoor kan het hout gaan bewegen en vervormen. Alleen bij juiste montage kan de montage clip en de schroef het hout met de juiste kracht op zijn plek houden.
   Voorbeeld: De montage clip moet volledig ingeklemd worden in de sponning van de planken. De montageclip is de afstand houder. Als de afstand tussen het hout groter is dan de dikte van de clip, is het hout niet goed ingeklemd en zal de clip niet de kracht van het hout kunnen opvangen. 
   Voorbeeld: Vlonderplanken niet aan het uiteinde geklemd. Als de planken (metname in de lengte richting) kunnen bewegen, is er altijd het risico dat de vlonder (klik systeem) uit elkaar wordt gelopen. Schroef 2 of meer schroeven schuin in de sponning bij de laatste plank in een rij. Dan zitten alle planken stevig ingeklemd. En plaats een randafwerking van hout om de vlonder heen. Natuurlijk kan je ook een betonrand of muur als randafwerking of stootrand gebruiken. Al met al dient het vlonder terras aan 4 zijden strak ingeklemd te zitten om de natuurlijke vervorming van de hout tegen te gaan. 

   Voor bovenstaande voorbeelden geldt, de garantie vervalt op al onze producten die niet juist en/of niet volgens onze voorschriften zijn gemonteerd. 

   Je mag geen wijzigingen hebben aangebracht aan het product en/of het product gebruikt hebben voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.

  • Wij vergoeden nooit de plaatskosen of de kosten voor het verwijderen van aangekochte producten. De koper is altijd verantwoordelijk en kostenplichtig voor haar eigen (of de arbeidkosten van derden) opbouw- en vervangings kosten. 

   Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de door ons verkochte artikelen vergoeden en geen derdenkosten, geen gevolgkosten en/of montagekosten. Indien wij ter garantie oplossing nieuw hout uitleveren geld de standaard garantie termijn. Indien wij een financiele uitkering geven kan er geen nieuwe garantie of claim meer worden ingedient. Finale kwijting is van toepassing. 

   - De garantietermijn gaat in op de dag van ontvangst van het aangekochte product.

   - Hardhout Discount staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

   - De door Hardhout Discount geleverde producten kunnen natuurproducten betreffen. De natuurproducten zijn onderhevig aan weersinvloeden en kunnen daardoor onder andere barsten, scheuren en verkleuringen vertonen. Geringe afwijkingen in kleur, dikte, breedte en kwaliteit betekend echter niet dat de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst. Lees op de pagina kenmerken van hout meer details over houteigenschappen.

   - Hardhout Discount is niet gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hardhout Discount of tenzij er sprake is van een non conformiteit. Hiervoor geldt het in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel in artikel 12 en in artikel 7:17 BW e.v. gestelde.

   - Indien Hardhout Discount, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

   - De consument is gehouden Hardhout Discount te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hardhout Discount mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument komen.

   Als je onverhoopt een klacht hebt dan dien je een volledige documentatie aan te leveren, waarin het volgende staat: Het ordernummer. Aantallen of stuks waar de klacht op gebaseerd is. Aantallen of stuks onderbouwen met foto's van het gehele project + detail foto's. De volledige opbouw maten, Lengte x breedte. Wat is de onderligger afstand of wat is de paal afstand (met meetlint op de foto's zichtbaar). Uitgebreide klacht omschrijving (maximaal 600 tekens). Eventuele oplossing (200 tekens). Alleen dan nemen wij een klacht in behandeling.

   Toewijzing van je klacht
   Is je klacht terecht en wij verlenen garantie dan is dat alleen op de door ons geleverde producten. Montage kosten of andere herstel werkzaamheden vergoeden wij nooit. Als wij garantie verlenen dan kunt u later niet opnieuw een nieuwe recalamatie opgeven. U verleent ons dan volledige vrijstelling van alle garantie.

   Op de door Hardhout Discount Online BV geleverde, IPE hardhout, lariks, douglas, eiken hout of andere houtproducten wordt een wettelijke garantie gegeven. Er zijn uitzonderingen die wij in deze garantiebepalingen opnemen waar er wel afgeweken wordt of bepalingen dat de garantie per direct vervalt.  Lees deze garantie voorwaarden vooraf je de bestelling plaatst. Het is belangrijk te weten wat je kan maken met onze producten en het is zeker zo belangrijk wat juist niet te doen. Daardoor zal je langer genieten van je eigen gemaakte project. Wij leveren alleen garantie als je aan alle gestelde garantie voorwaarden hebt voldaan. Is er niet voldaan aan de garantie en/of algemene voorwaarden is je garantie per direct vervallen. Let op; op verwerkt hout, geboord hout of gezaagd hout, wordt nooit geen garantie gegeven.

   Als je hout geleverd krijgt, moet je het binnen 8 dagen zijn gemonteerd. Zet een overkapping altijd binnen 2 weken in elkaar. Hierdoor krijg je geen problemen met krommingen in het hout of met de pasvorm van de verbindingen. Dek ongemonteerd hout altijd af tegen weersinvloeden. Als je ongemonteerd hout langer laat liggen, is de kans op vervorming groot. 

   Schade of verlies
   Als je beweert iets niet te hebben ontvangen zonder een schademelding op de vrachtbrief, zijn wij niet verantwoordelijk voor gratis vervanging. Daarnaast moeten er altijd uiterlijk 1 dag na ontvangst van het pakket meerdere duidelijke foto's worden ingediend als je claimt dat het pakket beschadigd is of dat er artikelen ontbreken. Dit geldt ook voor postzendingen.

   Klachten op een later tijdstip (en zonder fotomateriaal) worden niet geaccepteerd.

   We maken van elke levering meerdere foto's in ons magazijn zodat we alle leveringen kunnen garanderen en controleren. Helaas zijn we genoodzaakt om op deze manier te werken en kunnen we geen uitzonderingen maken op bovenstaande voorwaarden. De ontvanger moet de schade of het verlies van de levering onomstotelijk bewijzen.

   - Bij het opslaan van hout dient je rekening te houden met het volgende; Geen verwarmde ruimte, op vaste ondergrond (geen gras of zandgrond). Geen directe zon of weersinvloeden. Hout stevig samen te binden met een spanband, en afdekken met plastic. Het beste is hout zo snel mogelijk na de levering te verwerken. Hoe langer je wacht met de verwerking, hoe groter de kans om krommingen in het hout. Altijd het hout wat je nog niet hebt verwerkt, overdekt en samengebonden, op een droge plek opslaan. Ook tijdens de montage, niet gemonteerd hout nooit in de zon of regen leggen. Maximaal 8 dagen na de levering, dien je het geleverd hout verwerkt te hebben. Overkappingen maximaal 2 weken na levering. Sla je het hout langer op dan deze termijn van vervalt de garantie.

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  8. Schade of vermissing. Als u claimt iets niet te hebben ontvangen, of er is schade aan een product, zonder schade melding op de vrachtbrief zijn wij niet verantwoordelijk voor herleving zonder kosten voor u als koper. Tevens dienen er meerdere duidelijke foto's te worden overlegd altijd uiterlijk binnen 1 dag na ontvangst van elke schade aan het pakket of vermissing die u claimt. Dit geld ook voor leveringen per reguliere post. Wij maken van elke levering meerdere foto's in ons magazijn, zodat wij alle leveringen kunnen garanderen en nazien. De ontvanger dient sluitend bewijs aan te leveren van schade of (deels) vermissing van de levering. Helaas zijn wij genoodzaakt op deze wijze te werken, en maken wij geen uitzondering op bovenstaande voorwaarden.

  Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Paypall berekend kosten die wij altijd moeten betalen. Ook als u een bestelling na betaling met Paypall annuleert. Deze kosten worden dan in mindering gebracht op het geretourneerde bedrag. Alle transactie kosten die wij maken, met welke betaal vorm dan ook, worden in mindering gebracht bij het retourbetalen van een geannuleerde bestelling.

  Verlenging

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur

  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 13 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

   Als je onverhoopt een klacht hebt dan dien je een volledige documentatie aan te leveren, waarin het volgende staat: Het ordernummer. Aantallen of stuks waar de klacht op gebaseerd is. Aantallen of stuks onderbouwen met foto's van het gehele project + detail foto's. De volledige opbouw maten, Lengte x breedte. Wat is de onderligger afstand of wat is de paal afstand (met meetlint op de foto's zichtbaar). Uitgebreide klacht omschrijving (maximaal 600 tekens). Eventuele oplossing (200 tekens). Alleen dan nemen wij een klacht in behandeling.

   Klachten op een later tijdstip (en zonder fotomateriaal) worden niet geaccepteerd.

   We maken van elke levering meerdere foto's in ons magazijn zodat we alle leveringen kunnen garanderen en controleren. Helaas zijn we genoodzaakt om op deze manier te werken en kunnen we geen uitzonderingen maken op bovenstaande voorwaarden. De ontvanger moet de schade of het verlies van de levering onomstotelijk bewijzen.

   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Trusted Shops (www.trustedshops.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen dan is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  Artikel 15 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.